atgrįžti

atgrį̃žti 1. intr. ateiti atgal, sugrįžti: Aš pas tave n'atgrįšiu K. Metai geri atgrį̃žo J. Išeinu ir vėl atgrįžtù Gs. Mes, kai atgrįšma, tai užmokėsma Švnč. Senis, išleisdamas svetį, apent užprašė, kad tuojau atgrįžtų BM341. Lengva išeiti, sunku atgrįžti Ds. Atgrįžo vanduo Jordano savo vietona BBJoz4,18. Sultys, ištrauktos iš žemės, ilgainiui vėl atgrįžta . Jei taip augs linai, tai nei sėkla neatgrįš Ėr. Nebeatgrįš tie laikai, kai dvaran reikdavo eiti Ds. Dabar atgrįžta tos mados daugelis Tvr. | Kita išeina ir vėl atgrįžta į protą Jnšk. Jo protas atgrįžo, ir jis pasveiko visai Ns1844,3. Jis po tam į save atgrįžta . Mano tetušis į mažą atgrįžo (suvaikėjo) Jnšk. Matušė atgrįždama, svirnelį užverdama, nebėr mano jaunos dukrelės, nė margos skrynelės D36. Mistras norėjo lietuviams atgrįžtantims kelį užstoti S.Dauk. | refl.: Dabar turės atsigrįžti senos mados (vėl ateis sena mada) Gs. 2. tr., intr. atgręžti, atsukti, atversti: Piemuo karvę atgrį̃žo nuo avižų Grv. Jau vėjas atgrįžo iš kitos pusės Grv. | refl.: Žmogus, kiek paėjęs, atsigrįžo . Atsigrįžo vėjas iš šaltos šalies Arm. Atsigrįžo atgal, žiūri, kad dvaras dega iš visų pusių BsPIV5. | prk.: Volgos-Dono kanalo statybininkų kolektyvas su didžiu pasitenkinimu atsigrįžta į nueitą kelią sp. Ginklai, kuriais buržuazija nuvertė feodalizmą, dabar atsigrįžta prieš pačią buržuaziją (sov.) sp. \ grįžti; apgrįžti; atgrįžti; įgrįžti; išgrįžti; nugrįžti; pagrįžti; pargrįžti; prigrįžti; sugrįžti; užgrįžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgrįžti — apgrį̃žti pavirsti, pasikeisti: Kūnai mūsų ... ing dulkę apgrįš DP578. | refl.: Būsite nuliūdę, bet nuliūdimas jūsų apsigrįš ing džiaugsmą srš. grįžti; apgrįžti; atgrįžti; įgrįžti; išgrįžti; nugrįžti; pagrįžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžimas — atgrįžìmas sm. (2) → atgrįžti 1: Atgalion atgrįžimas SD423. Atgrįžimas – tai ne išejimas Ds. | refl.: Saulės atsigrįžìmas Rm. grįžimas; apgrįžimas; atgrįžimas; nugrįžimas; pagrįžimas; pargrįžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžtis — sf. (su)grįžimas: Nepagalvokite apie jokią atgrįžtį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsigrįždinėti — iter. atgrįžti 2 (refl.): Eina eina ir vis atsigrįždinėja Mrk. grįždinėti; atsigrįždinėti; pagrįždinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrįžti — išgrį̃žti intr. 1. grįžti, sugrįžti namo; išeiti: Žentas išgrį̃žo, t. y. išėjo iš čia J. Ans dar tą patį vakarą išgrįžo numie Užv. Šis sau ir išgrį̃žo atjotuoju keliu BM398. Grį̃žo ir išgrį̃žo, gaišo ir išgaišo (galutinai) Šts. Arba per didelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrįžti — nugrį̃žti 1. intr. nueiti atgal: Nugrįžo atgal pas lopšį Žem. Ar tebėra, ar nugrįžo atgal? J. Pasisuks kitur valandėlę, ir vėl nugrįžęs prie tavęs bešnekąs Žem. 2. nueiti tolyn: Saulelė jau tolokai nugrįžo Šv. grįžti; apgrįžti; atgrįžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrįžti — pagrį̃žti intr. 1. sugrįžti: Žentui kiaulę nuvežiau ir pagrįžaũ Pc. Kaip ir paspėjai – matyt, nu puskelio pagrįžai? Šv. Jau aš sodžiun nepagrį̃žčia Ad. Aš pagrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę Mair. Taip apsunkintos bitys ing aulį pagrįžta Nz. Jeigu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pargrįžti — pargrį̃žti intr. sugrįžti namo: Ligi pat vėliausios nakties laukė Ignotas pargrįžtančių iš Rokiškio rš. Ugi, kūmute, pargrįžtu nuo liūto V.Kudir. Ilgai netrukęs pargrį̃žk Gs. Pavasarį, kai išsiskirstys ledai, galėsit vėl pargrįžti laivan J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigrįžti — prigrį̃žti 1. intr., tr. sugrįžti: Juzis, važiuodamas į melnyčią, užmiršo tuščius maišus pasiimti, gavo nu puskelio prigrį̃žti Vkš. Kai tik galėdavo, prigrįždavo (lankydavo) jųjų namus, kurie buvo taip pat ir jojo namai rš. | refl. A.Baran. 2. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrįžti — sugrį̃žti 1. intr. ateiti atgal: Vieną tokį vakarą sugrįžo senoji Kirdienė J.Balt. Ko jis dabar sugrįžo, turbūt ką nors pamiršo? Šlv. Toks giltinės parnešt siųst geras – negreit tesugrįžta J.Jabl. Tėvas sugrįžo į sveikatą BM304. Jam vėl sugrįžo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.